Нові надходження травень - червень 2017.     

1.                   

Адміністративне право України. Академічний курс. Т. 2. Особлива частина : підручник / відп. ред. В.Б. Авер'янов. - К. : Юрид. думка, 2009. - 600 с.

2.                   

Ардош, К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників : книга для чит. нім. мовою / К. Ардош, М. Кудін. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 272 с.

3.                   

Бацевич, Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф.С. Бацевич. - 2-ге вид., стер. - К. : Академія, 2011. - 240 с. - (Альма-матер).

4.                   

Бендес, Ю.П. Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців ІТ галузі з використанням інноваційних технологій : монографія / Ю.П. Бендес, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк. - К.; [Херсон] : Грінь Д.С., 2017. - 414 с. - Дарунок авторів.

5.                   

Блохин, В.С. Машины для земляных работ, предпосылки повышения их конкурентоспособности : учеб. пособ. / В.С. Блохин, Н.Г. Малич. - Днепропетровск : ИМА-пресс, 2005. - 304 с. - Дарунок. - З особистої бібліотеки Білецького В.С.

6.                   

VENTS Magazin : журнал: №1 (березень 2017). - К. : Вентс, 2017. - 74 с. - Дарунок кафедри прикладної екології та природокористування

7.                   

Взаємозамінність, основи стандартизації та технічних вимірювань : підручник / Г.О. Іванов, В.С. Шебанін, Д.В. Бабенко, П.М. Полянський. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 412 с.

8.                   

Виктор Батурин: художник и его музеи : [жизнеописание художника] / авт.-сост., ред., вступ. ст. С.Ф. Пичугин. - Полтава : АСМИ, 2017. - 305, [2] с. : ил. + порт., [16] с. цв. ил. – Дарунок.

9.                   

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 847. Серія: Проблеми економіки та управління : зб. наук. праць. Вид. с 1964 р. / голов. ред. Й.М. Петрович, Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 280 с.

10.                

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 854.  Серія: Інформаційні системи та мережі : зб. наук. праць / голов. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 356 с.

11.                

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 857.  Серія: Комп'ютерні системи та мережі : зб. наук. праць / голов. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 128 с.

12.                

Галянтич, М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень : монографія / М.К. Галянтич ; НДІ приват. права і підприємн. АПрНУ. - К., 2006. - 512 с.

13.                

Гнідець, Б.Г. Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження в будівництво : навч. посіб. / Б.Г. Гнідець. - Львів : Львів. Політехніка, 2014. - 260 с.

14.                

Голышев, А.Б. Сопротивление железобетона / А.Б. Голышев, В.И. Колчунов. - К. : Основа, 2009. - 432 с.

15.                

Екологічна енциклопедія. В 3 т. Т. 1 – 3 / голов. ред. А.В. Толстоухов ; Всеукр. еколог. ліга. - К. : Центр еколог. освіти та інф., 20072008.

16.                

Екологічне право України. Академічний курс: підручник  / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - 2-ге вид. - К. : Юрид. думка, 2008. - 720 с.

17.                

Збірник задач Всеукраїнських олімпіад з опору матеріалів : навч. посіб. / за ред. А.М. Павлікова. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 107 с.

18.                

Збірник наукових праць студентів електромеханічного факультету. Вип. 8, ч. 1 / редкол.: В.С. Блохін, О.В. Шульга, М.І. Сєров, А.Є. Фролов, М.М. Шпилька ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 136 с.

19.                

Корецький, А.І. Приоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект: монографія / А.І. Корецький. - К. : ДКС центр, 2017. - 160 с.

20.                

Кочерган, М.П. Загальне мовознавство : підручник (рек. МОН) / М.П. Кочерган. - 3-тє вид. - К. : Академвидав, 2010. - 464 с. - (Альма-матер)

21.                

Курс лекций по дисциплине "Электротехника и электроснабжение" для студентов направления подготовки "Нефтегазовое дело" дневной, заочной и дистанционной форм обучения / уклад.: Н.В. Ермилова, Н.К. Бороздин. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 104 с.

22.                

Кутний, Б.А. Регулювання відпуску теплоти в централізованих системах теплопостачання в період "зрізки" температурного графіка : автореферат / Б.А. Кутний. - Х. : ХДТУБА, 1999. - 20 с.

23.                

Лалаян, Н.С. Порівняльна граматика німецької та української мов [Текст] = Verleichende Grammatik der deutschen und ukrainishen Sprache : навч. посіб. (рек. МОН) / Н.С. Лалаян. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.

24.                

"Лінгвокраїнознавство" німецькомовних країн : навч. посіб. / Д.А. Євгененко, Б.В. Кучинський, О.М. Білоус, Н.Р. Воронкова. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 416 с.

25.                

Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, Р.Б. Шишки. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - 216 с.

26.                

Міщенко, Л.А. Теорія і практика перекладу = Theorie und Praxis des Ubersetzens. Lehrbuch : посіб. з худож. перекладу. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 176 с. -

27.                

Мойсеєв, В.А, Паблік рілейшинз : навч. посіб. / В.А, Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с. - (Альма-матер).

28.                

Навчально-методичний коплекс DU I = Deutsch fur Germanistikstudenten / ред.-уклад.: [Н. Боріско, Х. Каспар-Хене та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 452 с.

29.                

Нечитайло, Микола. За покликом душі і серця : вибране / Микола Нечитайло. - Решетилівка, 2014. - 214 с. - Дарунок автора

30.                

Онищенко, В.О. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 409 с.

31.                

Перші уряди України - становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках / [за заг. ред. Н.К. Дніпренко]. - [К.] : [б.в.], [2007]. - 34 с. + 1 ел. опт. диск

32.                

Проблеми загальної енергетики : наук. зб. НАН України. Вип.1(48) / голов. ред. М.М. Кулик. - К. : ІЗЕ НАН України, 2017. - 92 с.

33.                

Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13 - 14 трав. 2014 р. / редкол.: [О.В. Комеліна та ін.] ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 382 с.

34.                

Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 трав. 2016 р. Ч. 1 – 2 / редкол.: О.В. Комеліна [та ін.] ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2016

35.                

Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13 трав. 2015 р. / редкол.: О.В. Комеліна [та ін.] ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 401 с.

36.                

Решетилівська весна: обласне свято народної творчості : [альбом]. - Решетилівка, 2010. - 24 с.

37.                

Романова, Т.В. Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів : дис... д.е.н.: спец. 08.00.03 / Т.В. Романова. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 570 с.

38.                

Семко, В.О. Надійність несучих та огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих тонкостінних профілів : автореф. дис... д-р техн. наук: 05.23.01 / В.О. Семко ; Полт. нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 42 с.

39.                

Семко, В.О. Сталеві холодноформовані тонкостінні конструкції : монографія / В.О. Семко. - Полтава : АСМІ, 2017. - 325 с. - Дарунок автора

40.                

Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 9 жовт. 2014 р. Ч. 1 – 2 / редкол.: О.В. Комеліна [та ін.] ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2014

41.                

Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 листоп. 2015 р. В 2 ч. / редкол.: О.В. Комеліна [та ін.] ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 201 с.

42.                

УглеХимический журнал : науч.-техн. журнал. № 1-2  / голов. ред. Е.Т. Ковалев ; Укр. гос. науч.-исслед. углехимич. ин-т (УХИН). - Х. : УХИН, 2016. - 38 с. - Дарунок. - З особистої бібліотеки Білецького В.С.

43.                

Украина - Европа: хронология развития : в 5 т. Т. 1 – 4 / авт. проекта А.В. Толстоухов, В.А. Зубанов. - К. : Крион, 2008 – 2009.

44.                

Чаюн, И.М. Сопротивление материалов : учеб. пособ. - Одесса : Optimum, 2013. - 376 с. : ил.

45.                

Черноватий, Л.М. Методика вкладання перекладу як спеціальності : підручник / Л.М. Черноватий. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 376 с. - (Utta Series).

46.                

Черноватий, Л.М. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг : навч. посіб. / Л.М. Черноватий, С.О. Царьова. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 304 с. - (Dictum Factum). -

47.                

Шемшученко, Ю.С. Космічне право : підручник / Ю.С. Шемшученко. - К. : Юрид. думка, 2012. - 280 с.

48.                

Школа підземної розробки : 10 міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 15 - 18 серп. 2016 р. : тези доп. / Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : Літограф, 2016. - 126 с. : іл. - Дарунок. - З особистої бібліотеки Білецького В.С.

 

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2322005
Кількість переглядів сторінки: 1274
Сторінка була створена за 0.203 секунд
© VovanShu