Нові надходження серпень - листопад 2017.     

 1.  

Air and Gas Drilling Manual [Text] : Applications for Oil and Gas Recovery Wells and Geothermal Fluids Recovery Wells / William C. Lyons, Boyun Guo, Reuben L. Graham, Greg D. Hawley. - 3 rd ed. - Houston, Texas : Gulf Professional Publ., 2009. - XII ; 309 p. + 8 Appendix (A - G).

 1.  

Geological surveying log for students of specialty 192 construction and civil engineering, educational level "bachelor" (full-time study) [Text] / comp.: Yu Vynnykov, I.V. Miroshnychenko, O.V. Petrash. - Poltava : PoltNTU, 2017. - 19 p.

 1.  

Hornbogen, Erhard Werkstoffe. Aufbau und Eigenschaften von Keramik-, Metall-, Polymer- und Verbundwerkstoffen [Text] / Erhard Hornbogen. - 6 Auflage. - Berlin : Springer, 1994. - XII, 426 s.

 1.  

Journal for laboratory work by engineering geology for students of specialty 192 construction and civil engineering, educational level „bachelor" (full-time study) [Текст] = Журнал для лабораторної роботи з інженерної геології для студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", рівень освіти "бакалавр" (денна форма навчання) / comp.: Yu.L. Vynnykov, І.V. Miroshnychenko. -     Poltava : PoltNTU, 2017. - 23 p.

 1.  

Technische Keramik. Ein neuer Werkstoff. Mit hoher Innovation. Fur High-Tech -Bereiche. Handbuch / Hg. Jochen Kriegesmann. - 2 Ausg. - Essen, Germany : Vulkan-Verlag, 1990. - IX, 366 s.

 1.  

Technische Keramik: Aufbau, Eigenschaften, Herstellung, Bearbeitung, Prufung [Text] / Hrsg. H.-D. Tietz. - Dusseldorf : VDI-Verlag, 1994. - XII, 372 S. : 253 Abb., 36 Tab.

 1.  

Weart, Spencer R. The Discovery of Global Warming [Text] / Spencer R. Weart. - rev. and expanded ed. - Harvard : Harvard University Press, 2008. - 230 p. : ill. - (New Histories of Science, Technology, and Medicine).

 1.  

Автомобильный транспорт и технический прогресс [Текст] : [кол.] моногр. / глав. ред., предисл. Р.А. Ахмеднабиев. - Новосибирск : СибАк, 2015. - 150 с.

 1.  

Безугла, В.О. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. - К. : ЦУЛ, 2011. - 208 с.

 1.  

Блохин, В.С. Повышение эффективности бурового инструмента. - К. : Техніка, 1982. - 160 с. : ил.

 1.  

Будівельне виробництво [Текст] : міжвід. наук.-тех. зб. №56 / голов. ред. В.С. Балицький. - К. : НДІБК, 2014. - 130 с.

 1.  

Будівельні конструкції [Текст] : навч. посіб. до вивч. дисц. та вик. курс. проекту "Цивільна будівля" / уклад. Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький. - Чернівці : Прут, 2010. - 96 с. -

 1.  

Будівельні конструкції. Вип. 77. Енергозбереження у будівництві [Текст] : міжвід. наук.-тех. зб. наук. пр. (будівництво) / голов. ред. П.І. Кривошеєв. - К. : НДІБК, 2013. - 366 с.

 1.  

Відповідність часу [Текст]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2012. - 288 с. : іл., фот.

 1.  

Вісник Криворізького національного університету. Вип. 36: зб. наук. пр. - Кривий Ріг, 2014. - 364 с.

 1.  

Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. Вип. 30 [Текст] / голов. ред. В.С. Дорофєєв. - Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2008. - 356 с.

 1.  

Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. "Будівництво". Вип. 10 (18) [Текст] : наук. журнал / голов. ред. В.І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2014. - 293 с.

 1.  

Грабовський, Б.Є. Економічне прогнозування та планування [Текст] : навч. посіб. / Б.Є. Грабовський. - К. : ЦНЛ, 2003. - 188 с.

 1.  

Грінько, М.І. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування [Текст] : монографія / М.І. Грінько. - К. : НТУУ "КПІ", 2016. - 240 с.

 1.  

Джурка, Г.Ф. Нафтогазовидобування та переробна промисловість Полтавщини [Текст] / Г.Ф. Джурка, І.Г. Зезекало. - Полтава : ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2008. - 183 с.

 1.  

Донецький національний технічний університет. - Донецьк : Логос Україна, 2011. - 504 с. : іл., фот.

 1.  

Дудля, М.А. Автоматизація процесів буріння свердловин [Текст] : підручник / М.А. Дудля. - К. : Вища шк., 1996. - 256 с. : іл.

 1.  

Дудля, Н.А. Президент Республики гранитных скал [Текст] : восп. о проф. Эпштейне Е.Ф. - Днепропетровск : НГУ, 2013. - 124 с. : ил., фот. - (Особистості НГУ: життя і творчість).

 1.  

Економіка і регіон. Вип. 4 (59) [Текст] = Economics and Region. Vol. 4(59) : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка / голов. ред. В.О. Онищенко. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 98 с.

 1.  

Економіка і регіон. Вип. 5 (60) [Текст] = Economics and Region. Vol. 5(60) / голов. ред. В.О. Онищенко. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 125 с.

 1.  

Економіка і регіон. Вип. 6 (61) [Текст] = Economics and Region. Vol. 6 (61) : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка / голов. ред. В.О. Онищенко. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 113 с.

 1.  

Завора, Т.М. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для практ. занять / Т.М. Завора. - 2-ге вид., змін. й доп. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 319 c.

 1.  

Збірник бізнес-планів з коментаріями і рекомендаціями [Текст] / ред. В.М. Попов. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ; КноРус, 2003. - 382 с.

 1.  

Зборщик, М.П. Геомеханика подземной разработки угольных пластов [Текст] : учеб. пособ. / М.П. Зборщик, М.А. Ильяшов. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - Т. 1. - 256 с.

 1.  

Зборщик, М.П. Геомеханика подземной разработки угольных пластов [Текст] : учеб. пособ. / М.П. Зборщик, М.А. Ильяшов. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - Т. 2. - 262 с.

 1.  

Карвацька, Ж.К. Будівельні конструкції [Текст] : підручник / Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький. - Вид. 2-е, перероб. й доп. - Чернівці : Прут, 2008. - 516 с. : іл.

 1.  

Качество минерального сырья [Текст] : сб. науч. тр. / глав. ред. Ю.Г. Вилкул ; Криворож. нац. ун-т. - Кривой Рог : Дионат, 2014. - 533 с.

 1.  

Клара Демура: архитектор-педагог [Текст] / сост.: О.С. Слепцов, М.К. Кумейко ; под ред. О.С. Слепцова. - К. : КНУБА, 2016. - 200 с. : ил., фот.

 1.  

Малик, Микола. Родина і оточення Миколи Гоголя  / Микола Малик. - Полтава, 2016. - 132 с.

 1.  

Методичні вказівки до виконання архітектурного проекту на тему «Багатоповерховий секційний будинок із розробленням житлової групи» для студентів 4-го курсу напряму підготовки рівня вищої освіти «бакалавр», денної форми навчання [Текст] / уклад. В.М. Лях, Т.В. Руденко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 24 с.

 1.  

Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «кафе на 50 місць» для студентів 2-го курсу напряму підготовки «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр архітектури» денної форми навчання [Текст] / уклад. Т.Ю. Кузьменко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 23 с.

 1.  

Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему "Блокований житловий будинок" для студ. 2-го курсу спец. "Архітектура та містобудування" рівня вищої освіти "бакалавр" / уклад. Т.Ю. Кузьменко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 20 с.

 1.  

Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему "Об'ємно-планувальне вирішення блокованої житлової групи" для студ. 3-го курсу спец. "Архітектура" ОКР "бакалавр архітектури" [Текст] / уклад. Т.Ю. Кузьменко. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 18 с.

 1.  

Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської дипломної роботи зі спеціальності «Архітектура та містобудування», спеціалізації «Архітектура будівель і споруд» для студентів 6-го курсу рівня вищої освіти «магістр» денної форми навчання. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 40 с.

 1.  

Методичні вказівки до проведення практ. занять з навч. дисц. «Основи та методи архітектурного проектування» в 4-му семестрі для студ. 2-го курсу спец. «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навч. / А.Ю. Дмитренко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 32 с.

 1.  

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивч. навч. дисц. «Основи реконструкції. Охорона пам'яток архітектури» для студентів 4-го курсу напряму підготовки «Архітектура» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання [Текст] / уклад. А.Ю. Дмитренко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 8 с.

 1.  

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні навч. дисципліни «Основи та методи архітектурного проектування» для студ. 2-го курсу спец. «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денной форми навчання [Текст]. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 12 с.

 1.  

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 2-го курсу спеціальності «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр», денной форми навчання [Текст] / уклад. М.О. Руденко, Т.В. Руденко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 10 с.

 1.  

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту, архітектурно-конструктивної частини дипломного проекту виробничої будівлі з дисципліни "Будівельні конструкції" для студентів спеціальності "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" [Текст] / уклад. Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький. - Чернівці : Прут, 2007. - 52 с.

 1.  

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту, архітектурно-конструктивної частини дипломного проекту громадської будівлі з дисципліни "Будівельні конструкції" для студентів спеціальності "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" [Текст] / уклад. Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький. - Чернівці : Прут, 2006. - 52 с.

 1.  

Мешков, В.М. Метафизика пути: опыт тематического анализа древнеиндийской версии) [Текст] : монография / В.М. Мешков. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 578 с.

 1.  

Містобудування та територіальне планування. Вип. 64 [Текст] : наук.-техн. зб. / голов. ред. М.М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2017. - 582 с.

 1.  

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 4(26) [Текст] / голов. ред. Є.І. Крижанівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 143 с.

 1.  

Нафтогазова енергетика. №1(21) [Текст] : Всеукр. наук.-техн. журнал ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 142 с. : іл., фот.

 1.  

Нестеренко, П.В. Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика [Текст] : навч. посіб. / П.В. Нестеренко. - К. : Кондор, 2015. - 448 с.

 1.  

Новое в архитектуре, проектировании строительных конструкций и реконострукции [Текст] : материалы 8 Всерос. (2 Междунар.) конф., 20 - 21 нояб. 2014 р. - Чебоксары, 2014. - 536 с.

 1.  

Онищенко, О.Г. Глибинонасосні способи видобування нафти [Текст] : навч. посіб. / О.Г. Онищенко, А.М. Матвієнко. - Полтава : ПолтНТУ, 2011. - 163 с. : іл. -

 1.  

Основи нафтогазової справи [Текст] : навч. посіб. / , В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.І. Дмитренко, А.М. Похилко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 312 с.

 1.  

Охрана окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности [Текст] : [кол.] моногр. - Новосибирск : СибАк, 2015. - 260 с. -

 1.  

Павліков, А.М. Проектування залізобетонної підкранової балки прольотом 12 м [Текст] : навч. посіб. / А.М. Павліков, О.В. Гарькава. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 82 с.

 1.  

Палеха, Ю.І. Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 482 с. -

 1.  

Палеха, Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2017. - 480 с.

 1.  

Петренко, Н.О. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.

 1.  

Планування та прогнозування в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / під ред. В.Г. Воронкової. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.

 1.  

Проблеми гідрогеології на сучасному етапі [Текст] : матеріали 1 наук. конф., присвяч. пам'яті проф. Харк. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.). - Х., 2014. - 102 с.

 1.  

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 30 : зб. наук. праць / відп. ред. Є.М. Бабич. - Рівне : РНУВГП, 2015. - 544 с.

 1.  

Саранчук, В.И. Флотирование углей реагентами из продуктов коксохимии [Текст] / В.И. Саранчук, И.А. Аровин, Л.Я. Галушко. - Донецк : Схід. видав. дім, 2006. - 192 с. : ил.

 1.  

Сидоров, В.І. Зваблення скіфа [Текст] : етюди / В.І. Сидоров. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 316 с.

 1.  

Сидоров, В.І. Технології гідро- та вітроенергетики. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 166 с

 1.  

Сокур, І.М. Маркетинг енергоресурсів при збагаченні руд [Текст] : монографія / І.М. Сокур ; КДПУ. - Кременчук : ПП Щербатих, 2006. - 300 с.

 1.  

Сучасні конструктивні системи будівель із залізобетону [Текст] / А.М. Павліков, Д.К. Балясний, О.В. Гарькава та ін. - Горішні Плавні : Олексієнко В.В., 2017. - 156 с. : іл.

 1.  

Технические и социально-экономические проблемы: эффективные пути их решения [Текст] : [кол.] моногр. - Новосибирск : СибАк, 2014. - 198 с.

 1.  

Технические науки - от теории к практике : [материалы конференций]. - Новосибирск : СибАк, 2013. - Ч. 1. - 142 с.

 1.  

Технические науки - от теории к практике : [материалы конференций]. - Новосибирск : СибАк, 2013. - Ч. 2. - 2013. - 144 с.

 1.  

 Технические науки - от теории к практике : [материалы конференций]. - Новосибирск : СибАк, 2013. - Материалы 20 междунар. заоч. науч.-практ. конф., 17 апр. 2013 г. - 172 с.

 1.  

Технические науки - от теории к практике : [материалы конференций]. - Новосибирск : СибАк, 2013. - Материалы 21 междунар. заоч. науч.-практ. конф., 15 мая 2013 г. - 198 с.

 1.  

Технические науки - от теории к практике : [материалы конференций]. - Новосибирск : СибАк, 2013. – Сб. ст. по матер. 23 междунар. заоч. науч.-практ. конф., 10 июля 2013 г. - 128 с.

 1.  

Технічна експлуатація будівель і споруд (обстеження, визначення зносу, оцінювання технічного стану, надійність, збереження) [Текст] : навч. посіб. (практикум) / уклад. В.В. Погрібний, О.О. Довженко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 226 с. : іл., фот. + табл.

 1.  

Українська для іноземців [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т.О. Дегтярьової. - 2-ге вид. - Суми : Універ. книга, 2017. - 400 с.

 1.  

Форум гірників - 2014 [Текст] : матеріали міжнар. конф., 1 - 4 жовт., 2014 р. Т. 3. - Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. - 278 с.

 1.  

Хмелевський, В.О. Літологія: седиментогенез [Текст] : навч. посіб. / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 220 с.

 1.  

Шевчик, Б.М. Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць [Текст] : [монографія] / Б.М. Шевчик. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 1563 с.

 1.  

Шкурупій, О.А. Дослідження на змінюваність плоских шарнірно-стержневих систем : навч. посіб. з теор. мех. / О.А. Шкурупій, Ю.О. Давиденко, К.О. Шумейко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 55 с.

 1.        

Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1 (48)'2017 [Текст] = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. Issue 1(47)'2017 / голов. ред. С.Ф. Пічугін ; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 300 с.

 1.  

Степова, О.В. Моніторинг поверхневих вод [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища", освіт. ступ. "бакалавр" усіх форм навчання / О.В. Степова, В.В. Рома. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 82 с.

 1.  

Богданов, В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова. - К. : Академперіодика, 2016. - 280 с. : іл.

 1.  

Метода математики : Наук.- метод. результати сучасної математики / під ред. О.С. Столярчука. - Львів : Вид. Тараса Сороки, 2017. - Вип. 18 . - 16 с.

 1.  

Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 23 листоп. 2016 р. / уклад. І.Б. Чичкало-Кондрацька, Б.Я. Кузняк, Н.В. Безрукова та ін. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - Т. 2 . - 156 с.

 1.  

Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів [Текст] : підручник / под ред. Р.Ф. Рунової. - 3-є вид. - К. : Основа, 2017. - 528 с. : іл., табл.

 1.  

Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу [Текст] : монографія / В.П. Гришаненко [та ін.]. - К. : Наукнафтогаз, 2015. - 488 с. : іл., табл.

 1.  

Гайдуцький, П.І. НеЗабуті реформи в Україні / П.І. Гайдуцький. - К. : ДКС-Центр, 2017. - 852 с.

 1.  

Бабич, Є.М. Зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та її анкерування в згинальних залізобетонних елементах [Текст] : монографія / Є.М. Бабич, В.Є. Бабич, О.Є. Поляновська. - Рівне : Волинськи обереги, 2017. - 160 с.

 1.  

Геотехнічні властивості штучних основ для об'єктів гірничо-збагачувального комплексу [Текст] : монографія. -  Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 266 с. : іл., табл. + 1 дод.

 1.  

Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи : матеріали 2 Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 24 листоп. 2016 р. / голов. ред. Л.М. Рибалко. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 212 с.

 1.  

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум [Текст] : док. вид. / В.М. Павленко, М.С. Гайдамака, О.В. Корольова, М.В. Бойко. - Гадяч : Гадяч, 2016. - 156 с. : фот.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць  № 851 / Відп. ред. О.Є. Кузьмін. - Львів : Львів. політех., 2016. - 224 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі: зб. наук. пр. № 859  / голов. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 80 с.

 1.  

Гомилко, О.М. Методы суперпозиции, собственных функций и ортогональных многочленов в граничных задачах теории упругости и акустики [Текст] : монография / О.М. Гомилко, О.А. Савицкий, А.Н. Трофимчук. - К. : Наук. думка, 2016. - 436 с. : ил.

 1.  

Шаравара, Т.О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навч. посіб. для аспірантів / Т.О. Шаравара. - К. : Ліра-К, 2016. - 256 с.

 1.  

Лазор, О.Д. Основи публічного управління та адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Юник. - К. : Ліра-К, 2017. - 268 с.

 1.  

Долбенко, Т.О. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 348 с.

 1.  

Кожушко, Л.Ф. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л.Ф. Кожушко, С.М. Кропивко. - К. : Кондор, 2016. - 388 с.

 1.  

Історія та теорія місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.

 1.  

Місцеве самоврядування та суспільні комунікації [Текст] : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, Н.В. Ткаленко, О.В. Михайловська. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.

 1.  

Публічне управління та адміністрування  : словник / уклад. О.М. Руденко [та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 178 с.

 1.  

Міхеєнко, О.І. Загальна теорія здоров'я : навч. посіб. - Суми : Універ. книга, 2017. - 156 с.

 1.  

Українська для іноземців [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т.О. Дегтярьової. - 3-тє вид., стер. - Суми : Універ. книга, 2018. - 400 с.

 1.  

Винников, П.Ю. Надійність лінійної частини підземного магістрального трубопроводу на випадково-неоднорідній основі [Текст] : дисертація / П.Ю. Винников. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 256 с.

 1.  

Кущенко, І.В. Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки [Текст] : дисертація / І.В. Кущенко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 21 с.

 1.  

Семко, П.О. Напружено-деформований стан та несуча здатність роз'ємних стиків трубобетонних елементів [Текст] : дисертація / П.О. Семко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 178 с.

 1.  

Череднікова, О.В. Напружено-деформований стан легкобетонних комбінованих плит з профільованим настилом [Текст] : дисертація / О.В. Череднікова. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 229 с.

 1.  

Плоский, В.О. Архітектура будівель і споруд. Кн. 2. Житлові будинки [Текст] : підручник / В.О. Плоский, Г.В. Гетун. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Кам'янець-Поділ. : Медобори-2006, 2015. - 617 с. : іл.

 1.  

Архітектурне проектування [Текст] : навч. посіб. / О.В. Чемакіна [та ін.]. - К. : НАУ, 2016. - 300 с.

 1.  

Бойко, Х.С. Типи будинків та архітектурні конструкції [Текст] : навч. посіб. / Х.С. Бойко. - 2-ге вид., доп. - Львів : Львів. політехніка, 2015. - 204 с.

 1.  

Кінаш, Р.І. Архітектурні конструкції виробничих будівель [Текст] : навч. посіб. / Р.І. Кінаш, Д.Г. Гладишев. - Львів : Львів. політехніка, 2015. - 288 с.

 1.  

Захист територій від зсувів [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Великодний, С.В. Біда, В.М. Зоценко та ін. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Х. : Друкарня Мадрід, 2016. - 160 с.

 1.  

Пелевін, Л.Є. Механіка механізмів. Ч. 1. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз : навч. посіб. / Л.Є. Пелевін, К.І. Почка, О.М. Гаркавенко ; КНУБА. - К. : Інтерсервіс, 2017. - 170 с.

 1.  

Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єтів господарювання [Текст] : монографія / за ред. С.К. Харічкова, Г.А. Дорошук. - Одеса : Освіта України, 2017. - 244 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. № 863 [Текст] : зб. наук. пр. / голов. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2017. - 304 с.

 1.  

Богданов, В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Академперіодика, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : іл. ; 12 см. - Назва з тит. екрана.

 1.  

Проблеми загальної енергетики [Текст] : наук. зб. НАН України. Вип. 2 (49) / голов. ред. М.М. Кулик. - К. : ІЗЕ НАН України, 2017. - 88 с.

 1.  

Костенко, Ю.В. Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних машинах зі змінними масово-жорсткісними характеристиками [Текст] : автореферат / Ю.В. Костенко. - Х. : ХПІ, 2016. - 20 с.

 

 

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2418397
Кількість переглядів сторінки: 1274
Сторінка була створена за 0.221 секунд
© VovanShu